Algemene Voorwaarden

1. TAAL, LANGUE
Nederlands: Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar, in het Nederlands. De Engelse vertaling van deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. In geval van geschil is enkel de Nederlandstalige versie van dit beleid van toepassing
2. DEFINITIES
2.1 “Young Charly” BV met maatschappelijke zetel te B-2630 Aartselaar,  Antwerpsesteenweg 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0535 730 505 en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE 0535 730 505.
2.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
2.3 “Koper” of “Klant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via deze Website, www.plusonewine.be, hiervoor een bestelling plaatst.
2.4 “Consument”: elke Koper die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via de Website, hiervoor een bestelling plaatst.
2.5 “Website”: www.plusonewine.be
3. TOEPASBAARHEID
Door het gebruik van de Website, het vullen van het digitale winkelmandje op de Website van www.plusonewine.be, het plaatsen van een bestelling via de Website verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website. De Koper is in deze gevallen dan ook gebonden door deze Algemene Voorwaarden en voormelde rechten en verplichtingen.
Young Charly BV heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.
4. ORDER – TOTSTANDKOMING ONLINE AANKOOP
De overeenkomst tussen Young Charly BV en de Koper komt slechts tot stand nadat de Koper een bestelling heeft geplaatst op de Website en Young Charly BV deze bestelling bevestigt via e-mail (hierna de “Orderbevestiging” genoemd).
Annulering van een bestelling, alvorens deze is verstuurd, is steeds mogelijk en kosteloos. Annulering van een bestelling nadat deze is verstuurd, moet gebeuren in overeenstemming met de retour policy.
Indien de Koper bestelling wil annuleren, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de klantendienst: telefonisch: +32 3 646 38 49 of per e-mail contact@young-charly.com.
De Koper kan de aangekochte producten omruilen tegen andere producten of een tegoedbon gedurende een periode van 14 kalenderdagen na datum van ontvangst, al dan niet mits betaling van een surplus rekening houdende met de prijs van de producten waartegen de reeds aangekochte producten worden geruild. Indien de Koper de door hem aangekochte producten wil omruilen, dient hij Young Charly BV, Antwerpsesteenweg 61, 2630 Aartselaar, contact contact@young-charly.com) hiervan in kennis te stellen per post of e-mail. Indien Young Charly BV akkoord kan gaan met de omruiling, dan zal Young Charly bv contact opnemen met de Koper teneinde de omruiling praktisch te regelen en dit op kosten van Young Charly BV. Young Charly BV zal de Koper eveneens op de hoogte brengen van een eventuele weigering van een verzoek tot omruiling. De door de koper aangekochte producten kunnen enkel worden omgeruild, indien zij niet in gebruik zijn genomen en zich in dezelfde staat bevinden als op het ogenblik van de levering. De producten moeten bovendien in de originele verpakking worden teruggezonden/terugbezorgd, inclusief alle bij het product geleverde toebehoren.
5. PRIJS EN KOSTEN
Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt.
De verzendingskosten zijn niet inbegrepen. Zij zijn afhankelijk van de gekozen verzendingswijze, het gewicht van de producten, het leveradres etc. Tijdens het online – bestelproces zal bij stap 1 worden aangegeven hoeveel verzendingskosten precies aangerekend zullen worden.
De gekozen verzendingswijze en uiteindelijke verzendingskosten worden eveneens vermeld op de Orderbevestiging die de Koper bij het sluiten van de overeenkomst ontvangt.
Bijkomende kosten die gepaard gaan met de keuze van betalingsmogelijkheid door de Koper kunnen door Young Charly BV worden aangerekend.
6. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN
De leveringen gebeuren standaard conform de Incoterm® “Delivered At Place” (DAP) (Incoterms ® 2010) op het door de Koper opgegeven leveringsadres. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de producten gaat bijgevolg over op het moment van de effectieve levering. Op dit moment is Young Charly BV eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting.
De leveringstermijn, is steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Young Charly BV t.o.v. de Koper. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen Young Charly BV en de Koper, met dien verstande dat Young Charly BV zich er toe verbindt om binnen de 5 werkdagen na betaling te leveren. Young Charly BV kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of derden.
Bij afwezigheid van de Koper bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres, zal door de transportdienst een bericht worden achtergelaten met het oog op contactname. Na contactname met de Koper zal een tweede poging worden ondernomen om de producten te leveren. Bij gebreke van enige reactie van de Koper binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na de eerste poging tot levering of bij afwezigheid van de Koper bij de tweede poging tot levering, zullen de producten terug worden gezonden aan de maatschappelijke zetel van Young Charly BV. De kosten van de terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, BTW, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Koper. In dergelijk geval zal de overeenkomst tussen Young Charly BV en de Koper worden geacht ontbonden te zijn. De door de Koper eventueel reeds betaalde prijs zal door Young Charly BV worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten van terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten.
7. FACTURATIE EN BETALING
De bestellingen dienen steeds on-line vooraf te worden betaald door de Koper.
De Koper heeft, bij het plaatsen van de bestelling, de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden:
  • Kredietkaart (VISA/MASTERCARD)
  • Ideal
  • Bancontact

Young Charly bv
Antwerpsesteenweg 61
2630 Aartselaar (BE)
contact@young-charly.com
Tel: +32 3 646 38 49